فرش 1200 شانه ساده تراکم 3600 طرح درباری سرمه ای

درباری سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه ساده تراکم 3600 طرح درباری سرمه ای

.

فرش 1200 شانه ساده تراکم 3600 طرح درباری سرمه ای

مشخصات کلی