فرش 1200 شانه ساده تراکم 3600 طرح نهال فیلی

نهال فیلی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه ساده تراکم 3600 طرح نهال فیلی

.

فرش 1200 شانه ساده تراکم 3600 طرح نهال فیلی

مشخصات کلی