فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح ساحل دودی

ساحل دودی
موجود
-
-

فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح ساحل دودی

.

فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح ساحل دودی

مشخصات کلی