فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح ساحل سرمه ای

ساحل سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح ساحل سرمه ای

.

فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح ساحل سرمه ای

مشخصات کلی