فرش 700شانه تراکم 2700 طرح ماهی سرمه ای

ماهی سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700شانه تراکم 2700 طرح ماهی سرمه ای

.

فرش 700شانه تراکم 2700 طرح ماهی سرمه ای

مشخصات کلی