فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح افشاری آبی

افشاری آبی
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح افشاری آبی

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح افشاری آبی

مشخصات کلی