فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح افشاری سرمه ای

افشاری سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح افشاری سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح افشاری سرمه ای

مشخصات کلی