فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح افشاری کرم

افشاری کرم
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح افشاری کرم

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح افشاری کرم

مشخصات کلی