فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ایلیا سرمه ای سرمه ای

ایلیا سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ایلیا سرمه ای سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ایلیا سرمه ای سرمه ای

مشخصات کلی