فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح تبریز سرمه ای

تبریز سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح تبریز سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح تبریز سرمه ای

مشخصات کلی