فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح رژین سرمه ای

رژین سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح رژین سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح رژین سرمه ای

مشخصات کلی