فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح رژین کرم

رژین کرم
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح رژین کرم

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح رژین کرم

مشخصات کلی