فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح صنام سرمه ای

صنام سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح صنام سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح صنام سرمه ای

مشخصات کلی