فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ماهور آبی

ماهور آبی
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ماهور آبی

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ماهور آبی

مشخصات کلی