فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ماهور سرمه ای

ماهور سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ماهور سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ماهور سرمه ای

مشخصات کلی