فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ماهور کرم

ماهور کرم
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ماهور کرم

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح ماهور کرم

مشخصات کلی