فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گلسار کرم

گلسار کرم
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گلسار کرم

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گلسار کرم

مشخصات کلی