فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گیلدا آبی

گیلدا آبی
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گیلدا آبی

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گیلدا آبی

مشخصات کلی