فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گیلدا سرمه ای

گیلدا سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گیلدا سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گیلدا سرمه ای

مشخصات کلی