فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گیلدا کرم

گیلدا کرم
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گیلدا کرم

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح گیلدا کرم

مشخصات کلی