فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح سلما کرم

سلما کرم
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح سلما کرم

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح سلما کرم

مشخصات کلی