فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلشن فیلی

گلشن فیلی
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلشن فیلی

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلشن فیلی

مشخصات کلی