فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گل سرخ کرم

گل سرخ کرم
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گل سرخ کرم

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گل سرخ کرم

مشخصات کلی