فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح فرنگ فیلی

فرنگ فیلی
موجود
-
-

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح فرنگ فیلی

.

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح فرنگ فیلی

مشخصات کلی