فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح نیلوفر گردویی

نیلوفر گردویی
موجود
-
-

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح نیلوفر گردویی

.

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح نیلوفر گردویی

مشخصات کلی