فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح گلخونه سرمه ای

گلخونه سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح گلخونه سرمه ای

.

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح گلخونه سرمه ای

مشخصات کلی