فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح اصفهان آبی

اصفهان آبی
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح اصفهان آبی

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح اصفهان آبی

مشخصات کلی