فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح اصفهان سرمه ای

اصفهان سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح اصفهان سرمه ای

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح اصفهان سرمه ای

مشخصات کلی