فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح اصفهان فیلی

اصفهان فیلی
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح اصفهان فیلی

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح اصفهان فیلی

مشخصات کلی