فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان درباری سرمه ای

افشان درباری سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان درباری سرمه ای

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان درباری سرمه ای

مشخصات کلی