فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان درباری فیلی

افان درباری فیلی
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان درباری فیلی

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان درباری فیلی

مشخصات کلی