فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی آبی

افشان شاه عباسی آبی
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی آبی

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی آبی

مشخصات کلی