فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی سرمه ای

افشان شاه عباسی سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی سرمه ای

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی سرمه ای

مشخصات کلی