فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی فیلی

افشان شاه عباسی فیلی
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی فیلی

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی فیلی

مشخصات کلی