فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی کرم

افشان شاه عباسی کرم
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی کرم

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح افشان شاه عباسی کرم

مشخصات کلی