فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح باغ معلق سرمه ای

باغ معلق سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح باغ معلق سرمه ای

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح باغ معلق سرمه ای

مشخصات کلی