فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح خشتی فیلی

خشتی فیلی
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح خشتی فیلی

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح خشتی فیلی

مشخصات کلی