فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح هالیدی فیلی

هالیدی فیلی
موجود
-
-

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح هالیدی فیلی

.

فرش 700 شانه طرح 1000 تراکم 2550 طرح هالیدی فیلی

مشخصات کلی