فرش1200 شانه برحسته تراکم 3600 طرح النترا سرمه ای

النترا سرمه ای
موجود
-
-

فرش1200 شانه برحسته تراکم 3600 طرح النترا سرمه ای

.

فرش1200 شانه برحسته تراکم 3600 طرح النترا سرمه ای

مشخصات کلی