گبه طرح خشتی آبی

خشتی آبی
موجود
-
-

گبه طرح خشتی آبی

.

گبه طرح خشتی آبی

مشخصات کلی