گبه طرح خشتی سرمه ای

خشتی سرمه ای
موجود
-
-

گبه طرح خشتی سرمه ای

.

گبه طرح خشتی سرمه ای

مشخصات کلی