گبه طرح خشتی فیلی

خشتی فیلی
موجود
-
-

گبه طرح خشتی فیلی

.

گبه طرح خشتی فیلی

مشخصات کلی